is a hippie samurai Zoroastrian swimming to Atlantis.